(1)
کریمی شهرکیب.; مهرابیب. ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده از روش میکروآنالیز LA-ICP-MS. econg 2017, 9, 197-211.