(1)
رسولیج.; قربانیم.; احدنژادو. بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت). econg 2017, 9, 175-195.