(1)
یزدان پناها.; حسن نژادع. ا. بررسی محیط زمین‌ شناسی سیلیس‌ های منطقه دهنو- عبید (شمال شرقی عشق‌ آباد) با استفاده از مطالعات شاره‌ های درگیر. econg 2017, 8, 457-472.