(1)
محبوبیان فردم.; احیاءف.; جاوریانیا. زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی. econg 2017, 9, 419-438.