(1)
اعلمی نیاز.; کریم پورم. ح.; همامس. م. کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران). econg 2016, 7, 203-223.