(1)
جعفریر.; نقره ئیانم.; مکی زادهم. ع.; قانعی اردکانیج. مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک. econg 2010, 2, 61-75.