(1)
عبدالهی شریفج.; امامعلی پورع.; علیپورع.; مختاریان اصلم. جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها. econg 2010, 2, 51-59.