(1)
مهرابیب.; قاسمی سیانیم. کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران. econg 2010, 2, 1-20.