(1)
کرمیم.; ابراهیمیم.; کوهستانیح. رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی. econg 2016, 8, 93-115.