(1)
معانی جوم.; وفایی زادم.; آلیانیف. مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر. econg 2016, 7, 343-367.