[1]
فاتحیم. و اسدی هارونیه. 2019. ویژگی‌ های ژئوفیزیکی کانسارهای مس پورفیری غنی از طلا: مطالعه موردی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، استان مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی. 10, 2 (مارس 2019), 639-675. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.69539.