[1]
مباشریم., قاسمیح.ا., رحیمیب. و رستمی حصوریم. 2019. بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران. زمین‌شناسی اقتصادی. 11, 2 (جولای 2019), 237-255. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v11i2.66386.