[1]
رستمیم. و طالع فاضلا. 2019. ژئوشیمی، کانه‌ زایی و دگرسانی قلیایی- اکسیدآهن در کانسار آهن± آپاتیت لکه سیاه (شمال‌ شرق بافق)، ایالت فلززایی بافق- ساغند. زمین‌شناسی اقتصادی. 10, 2 (مارس 2019), 587-616. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.63377.