[1]
رمضانیط., معانی جوم., اسدیس., لنتزد. و پیروزنیان. 2019. مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر. زمین‌شناسی اقتصادی. 10, 2 (مارس 2019), 403-424. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.61340.