[1]
گلستانیم., کریم پورم.ح., ملکزاده شفارودیآ. و حیدریان شهریم.ر. 2017. ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک. زمین‌شناسی اقتصادی. 9, 1 (جولای 2017), 25-55. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.60709.