[1]
مباشریم., موسیوندف. و رستمی حصوریم. 2019. تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان. زمین‌شناسی اقتصادی. 10, 2 (مارس 2019), 381-402. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v10i2.60677.