[1]
الماسیع., کریم پورم.ح., هاتوریک., سانتوسژ.ف., ابراهیمی نصرابادیخ. و رحیمیب. 2017. کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. زمین‌شناسی اقتصادی. 8, 2 (فوریه 2017), 569-592. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.54151.