[1]
رسولیج., قربانیم. و احدنژادو. 2017. بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت). زمین‌شناسی اقتصادی. 9, 1 (جولای 2017), 175-195. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.47949.