[1]
ترابیق. و نظریغ.ح. 2017. فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان). زمین‌شناسی اقتصادی. 9, 2 (نوامبر 2017), 375-395. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.47493.