[1]
محبوبیان فردم., احیاءف. و جاوریانیا. 2017. زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی. 9, 2 (نوامبر 2017), 419-438. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.43461.