[1]
اعلمی نیاز., کریم پورم.ح. و همامس.م. 2016. کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران). زمین‌شناسی اقتصادی. 7, 2 (ژانویه 2016), 203-223. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v7i2.41616.