[1]
کمیلیس.س., خلیلیم., اسدی هارونیه., باقریه. و آیتیف. 2017. ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار. زمین‌شناسی اقتصادی. 8, 2 (فوریه 2017), 285-305. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.37178.