[1]
عبدالهی شریفج., امامعلی پورع., علیپورع. و مختاریان اصلم. 2010. جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها. زمین‌شناسی اقتصادی. 2, 1 (آگوست 2010), 51-59. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3685.