[1]
کرمیم., ابراهیمیم. و کوهستانیح. 2016. رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی. 8, 1 (ژوئن 2016), 93-115. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v8i1.35442.