[1]
معانی جوم., مستقیمیم., عبداللهی ریسهم. و سپاهیع.ا. 2012. مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید. زمین‌شناسی اقتصادی. 4, 2 (دسامبر 2012), 217-239. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v4i2.16492.