##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

بالنده امین زاده جمشید شهاب پور مرتضی اسدی پور ,

چکیده

مولیبدنیت در کانسار مس پورفیری سرچشمه در 5 فرم مختلف تشکیل شده است که عبارتند از: (1) مولیبدنیت در رگه های کوارتز؛ (2) مولیبدنیت در رگه های کوارتز که توسط رگه های پیریت پر شده اند؛ (3) مولیبدنیت در رگه های کوارتز - پیریت - کالکوپیریت؛ (4 ) رگه های مولیبدنیت با مقادیر بسیار پایین کوارتز و (5) مولیبدنیت انتشاری. رگچه های دارای مولیبدنیت به دلیل درشت‌ بودن ذرات مولیبدنیت در آنها در صورت خردایش مناسب (ذرات مولیبدنیت در اندازه 74 میکرون) به آسانی از دانه‌های باطله جدا شده و بازیابی مولیبدنیت از آنها به‌خوبی انجام می گیرد. آنچه باعث افت شدید در بازیابی مولیبدنیت در برخی روزها گردیده است، وجود مولیبدنیت های انتشاری است. این نوع مولیبدنیت ها به دلیل دانه‌ریز بودن در مرحله خردایش به درجه آزادی مطلوب نمی رسند و در صورت خردایش تا حد 74 میکرون نیز در مراحل فلوتاسیون مانند یک کانی هیدروفیل رفتار می‌کنند و در فاز باطله تجمع می یابند.

جزئیات مقاله

مراجع
[1] Bazin D., Hubner H., Sjrpm A., “Geological investigation in Kerman Copper region”: Iran Geol. Survey. Internal rept (1968).
[2] Etminan H. “Le Porphyry cuprifere de Sar Cheshmeh Role des phases fluids dans les mecanismes alteration et de mineralization”, Iran Geol. Survey (1977) 242p.
[3] Shahabpour J., “Aspects of alteration and mineralization at the Sar Cheshmeh copper-molybdenum deposit. Kerman, Iran”: Unpub Ph.D. thesis. Leeds University (1982) 342p.
[4] Shahabpour J. Kramers J.D., “Lead isotope data from the Sar Cheshmeh porphyry copper deposit Kerman, Iran”. Mineralium Deposita 22 (1987) p. 278-281.
[5] Waterman G.C. Hamilton R., “The Sar Cheshmeh porphyry coppr deposit”. ECON. GEOL. V. 70 (1975) p. 568-576.
[6] امین زاده ب.، "مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی سیالات درگیر در ارتباط با کانسارسازی مولیبدن در معدن مس سرچشمه و کاربرد آن در بازیابی موثر مولیبدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1385) 112 صفحه.
ارجاع به مقاله
امین زادهب., شهاب پورج., & اسدی پورم. (2011). بررسی انواع گونه های مولیبدنیت در فرآیند فرآوری مربوط به معدن مس سرچشمه. زمین‌شناسی اقتصادی, 2(2), 191-197. https://doi.org/10.22067/econg.v2i2.7850
نوع مقاله
علمی- پژوهشی