کلیدواژه‌ها = ایران مرکزی
ژئوشیمی و اسپکتروسکوپی رامان آگات های سه قلعه، شمال‌غرب بیرجند (ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 327-339

10.22067/econg.v12i3.79434

مهدی رضائی کهخائی؛ حدیثه آقائی قوجه؛ فرج الله فردوست


کانی‌ شناسی و نحوه پیدایش فیروزه در کانسار مس پورفیری علی آباد

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 93-109

10.22067/econg.v12i1.72122

سعیده جدیدی اردکانی؛ محمد علی مکی زاده؛ فریماه آیتی


کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 359-386

10.22067/econg.v11i3.68921

آرشام حقیقی بردینه؛ قاسم نباتیان؛ حسین کوهستانی؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ افشین زهدی


زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان

دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 497-524

10.22067/econg.v11i3.71939

معصومه محمدی؛ قاسم نباتیان؛ مریم هنرمند؛ محمد ابراهیمی


ارتباط دگرنهادی قلیایی و کانی سازی عناصر Ti-REE-U(Th) در منطقه معدنی ساغند، ایران مرکزی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 471-496

10.22067/econg.v10i2.61553

صالح دیمر؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده


زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 167-189

10.22067/econg.v2i2.7848

زهرا کریمی سعیدآبادی؛ سید احمد مظاهری؛ محمد حسن کریم پور