نویسنده = محمدرضا رضوانیان زاده
تعداد مقالات: 2
1. واحد برشی و کانه‌ زایی Th-REE در کانسار سه‌ چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-120

10.22067/econg.v11i1.65876

غلامرضا میرزابابائی؛ مهرداد بهزادی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی مراغه


2. ارتباط دگرنهادی قلیایی و کانی سازی عناصر Ti-REE-U(Th) در منطقه معدنی ساغند، ایران مرکزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 471-496

10.22067/econg.v10i2.61553

صالح دیمر؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده