نویسنده = ������ ���������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه گرانیتوئیدی کلاه قاضی، جنوب اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-112

10.22067/econg.v10i1.55622

جمشید احمدیان؛ هاجر غلامیان؛ علی خان نصر اصفهانی؛ مریم هنرمند