نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 419-438

10.22067/econg.v9i2.43461

مرضیه محبوبیان فرد؛ فرهاد احیاء؛ امید جاوریانی