نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرایندهای میگماتیت زایی و گرانیت های لوکوکرات در منطقه تویسرکان، همدان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-45

10.22067/econg.v12i1.75143

معصومه زارع شولی؛ زهرا طهماسبی؛ عادل ساکی؛ احمد احمدی خلجی


2. شیمی کانی گارنت در پگماتیت ها و سنگهای دگرگونی منطقه همدان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 243-258

10.22067/econg.v7i2.31041

احمد احمدی خلجی؛ زهرا طهماسبی