نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. کانی شناسی، زمین شیمی و نحوه تشکیل کانسار اسکارن آهن گوزل دره، جنوب شرق زنجان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-55

10.22067/econg.v11i1.60810

سید جواد مقدسی؛ محمد ابراهیمی؛ فرشته محمدی


2. مطالعه کانی‌ سازی، میان‌ بارهای سیال و شرایط رخداد کانسارهای فلوریت باقر آباد و دره بادام، جنوب‌ شرق محلات

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 617-637

10.22067/econg.v10i2.61971

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی


3. مطالعه کانی سازی و تحول سیال کانی ساز در کانسار فلوریت- باریت (± سولفید) آتش‌ کوه، جنوب دلیجان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-180

10.22067/econg.v8i1.41993

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی