نویسنده = نرگس شیردشت زاده
کانی‏‏ شناسی، زمین‌ شیمی‏‏‌، محیط زمین‌ ساختی و منشأ گرانودیوریت‏‏‌ های شرق بیدشک (پهنه ماگمایی ارومیه- دختر)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 719-740

10.22067/econg.2021.52036.87968

ایمان رحمانی مقدم؛ سید محسن طباطبایی منش؛ نرگس شیردشت ‏‌زاده؛ الهام امانی