نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی سنگ شناسی و جایگاه زمین‌ساختی کانسار مس پورفیری سرچشمه، با تأکید بر گرانودیوریت و کوارتز چشمی پورفیری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 269-297

10.22067/econg.v12i3.80951

محمد معانی جو؛ محمد مستقیمی؛ مهدی عبدالهی ریسه؛ علی اصغر سپاهی


2. مطالعه زمین شیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی در کانسار منگنز شهرستانک؛ رهیافتی در تعیین شرایط تشکیل کانسار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-21

10.22067/econg.v7i1.23393

محمد معانی جو؛ عباس نصیری؛ فرهاد آلیانی؛ محمد مستقیمی؛ میثم قلی پور؛ عباس مقصودی


3. محاسبه موازنه جرم در زون های دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری سرچشمه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-199

10.22067/econg.v5i2.31718

محمد معانی جو؛ محمد مستقیمی