نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌ های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌ غرب گناباد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 267-290

10.22067/econg.v5i2.31806

محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ محراب مرادی نقندر؛ جی لنگ فارمر؛ چارلز استرن


2. ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی زیرکن U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی- گرانیتی نجم آباد، گناباد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 127-145

10.22067/econg.v3i2.11436

محراب مرادی نقندر؛ محمد حسن کریم پور؛ جی لنگ فارمر؛ چارلز استرن