نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. بررسی فرایندهای میگماتیت زایی و گرانیت های لوکوکرات در منطقه تویسرکان، همدان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-45

10.22067/econg.v12i1.75143

معصومه زارع شولی؛ زهرا طهماسبی؛ عادل ساکی؛ احمد احمدی خلجی