نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
1. زمین‌ شناسی، سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و سن‌ سنجی ایزوتوپی توده‌ های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک‌ دره

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 203-225

10.22067/econg.v12i2.69021

جمال قوی؛ محمد حسن کریم پور؛ سید احمد مظاهری؛ مجید قادری؛ بهنام رحیمی


3. زمین‌ شیمی کانسار منگنز جون‌ آباد، شمال خاش، استان سیستان و بلوچستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 81-103

10.22067/econg.v11i1.52594

محمودرضا رحمتیان؛ محمد لطفی؛ مجید قادری


4. زمین‌ شناسی، کانی‌ شناسی و ژئوشیمی آنومالی فرومنگنز فرزنه، شرق مجموعه معدنی سنگان خواف

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-37

10.22067/econg.v7i1.44694

نازی مظهری؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ مجید قادری


6. کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه، جنوب‌غرب زنجان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 235-254

10.22067/econg.v2i2.7853

طوبی صالحی؛ مجید قادری؛ نعمت اله رشیدنژاد عمران


7. ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 19-46

10.22067/econg.v1i1.3679

قاسم نباتیان؛ مجید قادری؛ نعمت اله رشیدنژاد عمران؛ فرحناز دلیران