نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پترولوژی، آلتراسیون و کانی سازی توده های نفوذی مناطق طاهرآباد و بجستان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 83-100

10.22067/econg.v1i1.3674

ملیحه قورچی روکی؛ سعید سعادت؛ علیرضا عاشوری