نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور) چکیده   PDF
زهرا کریمی سعیدآبادی , سید احمد مظاهری , محمد حسن کریم پور
جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰ زمین شناسی، دگرسانی، سن‌ سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران) چکیده   PDF
ملیحه قورچی روکی , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن
جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶ زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی، پتروژنز، سن سنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد منطقه اکتشافی کوه شاه، جنوب‌ غرب بیرجند چکیده   PDF
مریم عبدی , محمد حسن کریم پور
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و مطالعات ژئوشیمیایی در منطقه کلاته تیمور، شمال‌شرق ایران چکیده   PDF
زهرا اعلمی نیا , محمد حسن کریم پور , محمد رضا حیدریان شهری
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ زمین شناسی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس سنجی زمینی در اکتشاف ذخایر آهن منطقه کلاته ناصر، خراسان جنوبی چکیده   in Persian with English abstract
سعید سعادت
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ زمین شناسی، کانه‌ زایی و زمین شیمی رخ‌ داد معدنی مس آق‌ کند (شمال زنجان، پهنه طارم- هشتجین) چکیده   in Persian with English abstract
مریم فیضی , محمد ابراهیمی , حسین کوهستانی , میر علی اصغر مختاری
جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲ زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر چکیده   in Persian with English abstract
علیرضا الماسی , محمد حسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , اورس کلوتزلی , ژوزه فرانسیسکو سانتوس
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی ایزوتوپ Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی U-Pb و توده‌ های نفوذی مرتبط با کانی سازی کرتاسه منطقه کلاته آهنی، جنوب‌ غرب گناباد چکیده   PDF
محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محراب مرادی نقندر , جی لنگ فارمر , چارلز استرن
جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، پیاپی ۲ زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی چکیده   PDF
مریم جاویدی مقدم , محمد رضا حیدریان شهری , محمد حسن کریم پور
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانسارهای فلوریت سازند الیکا، شرق استان مازندران چکیده   in Persian with English abstract
زهرا مهربان , بهنام شفیعی بافتی , غلامحسین شمعانیان
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ زمین شیمی و پیدایش کانیهای گروه آلومینیم، فسفات- سولفات (APS) در زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته، شمال‌غرب شیرکوه، یزد چکیده   PDF
بتول تقی پور , فرید مر
جلد ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۴ زمین شیمی، پترولوژی و سن سنجی زیرکان – اورانیوم – سرب توده گرانیتوئیدی بی بی مریم، شمال خاور نهبندان، خاور ایران چکیده   PDF
محمد حسین زرین کوب , سون لین چانگ , سید سعید محمدی , محمد مهدی خطیب
جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲ زمین‌ شناسی، کانی‌ شناسی و ژئوشیمی آنومالی فرومنگنز فرزنه، شرق مجموعه معدنی سنگان خواف چکیده   in Persian with English abstract
نازی مظهری , آزاده ملکزاده شفارودی , مجید قادری
جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰ زمین‌ شیمی گدازه‌ های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال‌ شرقی استان اصفهان) چکیده   PDF
نرگس شیردشت زاده , قدرت ترابی , رامین صمدی
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ ساختارهای حلقوی و کانه زایی مس در کمربند مس پورفیری کرمان، جنوب شرق ایران چکیده   PDF
غلامرضا میرزابابائی , جمشید شهاب پور
جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰ سن سنجی U-Pb زیرکن، ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Sm-Nd و پتروژنز توده‌ های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی کجه، شمال‌ باختر فردوس: شاهدی بر ماگماتیسم کرتاسه پسین در بلوک لوت چکیده   PDF
علی نجفی , محمد حسن کریم پور , مجید قادری , چارلز استرن , جی لنگ فارمر
جلد ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۴ سن سنجی زیرکان به روش اورانیم- سرب در منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد: شاهدی بر دوره متالوژنیک ائوسن میانی ذخایر پورفیری در شرق ایران چکیده   PDF
آزاده ملکزاده شفارودی , محمد حسن کریم پور
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف) چکیده   PDF
احسان سلاطی , محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد رضا حیدریان شهری , جی لنگ فارمر , چارلز استرن
جلد ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۴ سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد چکیده   PDF
بتول تقی پور , محمد علی مکی زاده
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ سنگ شناسی متابازیت های جنوب عروسان (شمال شرق استان اصفهان) چکیده   PDF
فرشته بیات , قدرت ترابی
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ سنگ شناسی، زمین شیمی و منشأ سنگهای آتشفشانی منطقه شمال‌ غرب گناباد چکیده   in Persian with English abstract
صدیقه زیرجانی زاده , محمد حسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , ژوزه فرانسیسکو سانتوس
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی سنگهای آتشفشانی ترشیری سلم‌ آباد (جنوب شرق سربیشه)، شرق ایران چکیده   in Persian with English abstract
معصومه گودرزی , سید سعید محمدی , محمد حسین زرین کوب
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ سنگ نگاری، زمین‌ شیمی و منشأ احتمالی افقهای سنگ آهن ‌اوولیتی کم عیار در سازند لشکرک، البرز شرقی چکیده   in Persian with English abstract
منصوره مقصودلو محلی , بهنام شفیعی بافتی
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ سنگ‌ شناسی، سن‌ سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌ های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی چکیده   in Persian with English abstract
ریحانه احمدی روحانی , محمد حسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , اورس کلوتزلی , ژوزه فرانسیسکو سانتوس
جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵ سیماهای ژئوشیمیایی ذخیره کائولن کجل، شمال غرب هشتجین، استان اردبیل چکیده   PDF
علی عابدینی , رحیم معصومی , علی اصغر کلاگری
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ شرایط تشکیل بلور‌های گارنت زونینگ‌دار در دگرگونی مجاورتی توده‌نفوذی حسن‌آباد، جنوب‌غربی تفت چکیده   PDF
سمیرا زندی فر , محمد ولی ولی زاده , محمد علی برقی
جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸ شناسایی ناهنجاریها در اکتشافات زمین‌ شیمی رسوبات آب راهه‌ ای با استفاده از تحلیل عاملی در منطقه مسگران بیرجند، شرق ایران چکیده   PDF
ایمان ایوبی , رضا شمسی پور دهکردی , محمد شیوا
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ شیمی کانی گارنت در پگماتیت ها و سنگهای دگرگونی منطقه همدان چکیده   in Persian with English abstract
احمد احمدی خلجی , زهرا طهماسبی
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان چکیده   in Persian with English abstract
رضوان مهوری , موسی نقره ئیان , مرتضی شریفی , محمد علی مکی زاده , سیدحسن طباطبایی , قدرت ترابی
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ عوامل کنترل‌ کننده تبلور تورمالین‌ توده گرانیت- گنایس میلونیتی شمال‌ شرق معدن ژان (استان لرستان) چکیده   in Persian with English abstract
آرزو مرادی , ناهید شبانیان بروجنی , علیرضا داودیان دهکردی
جلد ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۴ فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران چکیده   PDF
رضا ارجمندزاده , محمد حسن کریم پور , سید احمد مظاهری , ژوزه فرانسیسکو سانتوس , جورج مدینا , سید مسعود همام
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ محاسبه موازنه جرم در زون های دگرسانی گرمابی کانسار مس پورفیری سرچشمه چکیده   PDF
محمد معانی جو , محمد مستقیمی
جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰ مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن چکیده   PDF
جعفر عبدالهی شریف , علی امامعلی پور
جلد ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۴ مدل سازی، برآورد ذخیره و طراحی اولیه کانسار کرومیت معدن شش آبدشت، اسفندقه کرمان چکیده   PDF
محمدرضا شایسته فر , محمد محمدی , علی رضایی
جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، پیاپی ۲ مراحل تشکیل و تکوین کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال‌ باختر پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیالات درگیر چکیده   PDF
حسینعلی تاج الدین , ابراهیم راستاد , عبدالمجید یعقوب پور , محمد محجل
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ مروری بر ژئوشیمی و ایزوتوپ Rb/Sr و Sm/Nd توده‌های نفوذی گرانیتوئیدی ژوراسیک میانی و ترشیاری: دیدگاهی نوین بر تکتونو‌-‌ ماگماتیسم و کانی سازی این دوره زمانی ایران چکیده   PDF
محمد علی جزی , محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی
جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، پیاپی ۲ مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک چکیده   PDF
ربابه جعفری , موسی نقره ئیان , محمد علی مکی زاده , جواد قانعی اردکانی
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید چکیده   PDF
محمد معانی جو , محمد مستقیمی , مهدی عبداللهی ریسه , علی اصغر سپاهی
جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵ مطالعات هیدرو‌ژئوشیمیایی و پرتوسنجی مواد رادیواکتیو در مناطق آیرکان و چشمه شتری (شمال شرق استان اصفهان) چکیده   PDF
مصطفی اسماعیلی وردنجانی , رضا شمسی پور دهکردی , کاوه پازند , داود رهی
جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶ مطالعات پتروگرافی، دگرسانی متاسوماتیک و ژنز اسکارن آهن و مس کمتال، شمال شرق خاروانا، آذربایجان شرقی چکیده   PDF
رسول فردوسی , علی اصغر کلاگری , قادر حسین زاده , قهرمان سهرابی
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ مطالعات کانه‌سازی و ژئوشیمی اندیس مس کالچویه (جنوب غرب نائین) چکیده   PDF
هنگامه حسینی دینانی , هاشم باقری , رضا شمسی پور دهکردی
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ مطالعات کانی شناسی و سیالات درگیر در کانسار مس- طلا کالچویه، شرق اصفهان چکیده   PDF
رضوان مهوری , رضا شمسی پور دهکردی , هاشم باقری , موسی نقره ئیان , محمد علی مکی زاده
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ مطالعات کانی‌ سازی، ژئوشیمی، سیالات ‌درگیر و ایزوتوپ پایدار گوگرد کانسار Cu-Zn-As باقرق با سنگ میزبان کربناته (شمال‌ شرق انارک) چکیده   in Persian with English abstract
محمد علی جزی , محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان چکیده   in Persian with English abstract
مهرداد براتی , میثم قلی پور
جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶ مطالعه زمین شناسی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقه معدن پرلیت سربیشه (شرق ایران)، با نگرشی بر کاربرد صنعتی آن چکیده   PDF
سید سعید محمدی
جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲ مطالعه زمین شیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی در کانسار منگنز شهرستانک؛ رهیافتی در تعیین شرایط تشکیل کانسار چکیده   in Persian with English abstract
محمد معانی جو , عباس نصیری , فرهاد آلیانی , محمد مستقیمی , میثم قلی پور , عباس مقصودی
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر چکیده   in Persian with English abstract
محمد معانی جو , معصومه وفایی زاد , فرهاد آلیانی
جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶ مطالعه شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل اسکارن ها در همبری باتولیت الوند با سنگهای آهکی دگرگون شده همدان، غرب ایران چکیده   PDF
عادل ساکی , هوشنگ پورکاسب
جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵ مطالعه کانه زایی کانسار مگنتیت دهبید فارس با استفاده از داده های کانی شناسی و ژئوشیمیایی چکیده   PDF
محمد علی رجب زاده , صغری راستی
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ مطالعه کانه‌ زایی سولفیدی در سنگهای اولترامافیک مجموعه افیولیتی فاریاب، جنوب کرمان چکیده   in Persian with English abstract
محمد علی رجب زاده , فاطمه آل سعدی
51 - 100 (152) << < 1 2 3 4 > >>