دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

مطالعات کانه‌سازی و ژئوشیمی اندیس مس کالچویه (جنوب غرب نائین)

هنگامه حسینی دینانی; هاشم باقری; رضا شمسی پور دهکردی
تعداد مشاهده : 1305 صفحه 241-256 PDF
تعداد مشاهده : 1312 صفحه 257-269 PDF
تعداد مشاهده : 1179 صفحه 271-284 PDF

سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف)

احسان سلاطی; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری; جی لنگ فارمر; چارلز استرن
تعداد مشاهده : 1332 صفحه 285-301 PDF
تعداد مشاهده : 1569 صفحه 303-317 PDF
تعداد مشاهده : 2168 صفحه 319-333 PDF