فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

مطالعات کانه‌سازی و ژئوشیمی اندیس مس کالچویه (جنوب غرب نائین)

هنگامه حسینی دینانی; هاشم باقری; رضا شمسی پور دهکردی

سن سنجی زیرکن (U-Pb)، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd، و پتروژنز گرانیتوئیدهای اکسیدان منطقه کیبرکوه (جنوب غربی خواف)

احسان سلاطی; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری; جی لنگ فارمر; چارلز استرن