دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 1362 صفحه 15-27 PDF
تعداد مشاهده : 2203 صفحه 29-40 PDF
تعداد مشاهده : 1400 صفحه 79-92 PDF

فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران

رضا ارجمندزاده; محمد حسن کریم پور; سید احمد مظاهری; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; جورج مدینا; سید مسعود همام
تعداد مشاهده : 1659 صفحه 93-105 PDF