فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران

رضا ارجمندزاده; محمد حسن کریم پور; سید احمد مظاهری; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; جورج مدینا; سید مسعود همام