فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

واحد برشی و کانه‌ زایی Th-REE در کانسار سه‌ چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی

غلامرضا میرزابابائی; مهرداد بهزادی; محمدرضا رضوانیان زاده; محمد یزدی; محمد قنادی مراغه