فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

دگرسانی، کانی سازی، زمین‌ شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌ غرب نیشابور

علیرضا غیاثوند; محمد حسن کریم‌‍‌ پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری

مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر

طیبه رمضانی; محمد معانی جو; سینا اسدی; دیوید لنتز; ناصر پیروزنیا

سن‌ سنجی، پترولوژی، ژئوشيمی و تکتونوماگماتیسم سنگ‌ های حدواسط و مافيك کمپلکس پلوتونیک برنورد (شمال‌ غرب بردسکن)

رضا منظمی باقرزاده; محمد حسن كريم پور; جی لنگ فارمر; چارلز استرن; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; سارا ریبیرو; بهنام رحيمی; محمد رضا حیدریان شهری

ارتباط دگرنهادی قلیایی و کانی سازی عناصر Ti-REE-U(Th) در منطقه معدنی ساغند، ایران مرکزی

صالح دیمر; مهرداد بهزادی; محمد یزدی; محمدرضا رضوانیان زاده

مطالعات پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی مجموعه ماگمایی مولد کانسار اسکارن آهن تخت، شمال‌ شرق همدان

سید نعمت اله حقیقی بردینه; رضا زارعی سهامیه; حسن زمانیان; احمد احمدی خلجی