فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

پلاژیوکلاز به‌عنوان شاهدی از تحولات سیستم ماگمایی کانسار مس پورفیری ظفرقند، شمال‌شرق اصفهان

مریم امین الرعایایی یمینی; فرامرز طوطی; محمدرضا امین الرعایایی یمینی; جمشید احمدیان

ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه گرانیتوئیدی کلاه قاضی، جنوب اصفهان

جمشید احمدیان; هاجر غلامیان; علی خان نصر اصفهانی; مریم هنرمند