فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک

ملیحه گلستانی; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری

سنگ‌ شناسی، دگرسانی و خاستگاه کانه‌ زایی آهن در رشتخوار

حبیب بیابانگرد; محمد بومری; خسرو تیموری; فاطمه محمدپور