دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 890 صفحه 1-20 PDF

جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها

جعفر عبدالهی شریف; علی امامعلی پور; عارف علیپور; مجتبی مختاریان اصل
تعداد مشاهده : 739 صفحه 51-59 PDF

مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک

ربابه جعفری; موسی نقره ئیان; محمد علی مکی زاده; جواد قانعی اردکانی
تعداد مشاهده : 444 صفحه 61-75 PDF
تعداد مشاهده : 255 صفحه 77-96 PDF