دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 560 صفحه 1-20 PDF

کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم)

سمیه فلاحتی; موسی نقره ئیان; مرتضی شریفی; قدرت ترابی; همایون صفایی; محمد علی مکی زاده
تعداد مشاهده : 529 صفحه 21-38 PDF
تعداد مشاهده : 623 صفحه 79-92 PDF
تعداد مشاهده : 355 صفحه 117-128 PDF
تعداد مشاهده : 375 صفحه 167-180 PDF
تعداد مشاهده : 405 صفحه 201-221 PDF
تعداد مشاهده : 550 صفحه 223-238 PDF

ژئوکرونولوژی (U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژئوشیمی و رادیو ایزوتوپهای متاریولیت‌ های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال غرب بردسکن)

رضا منظمی باقرزاده; محمد حسن کریم پور; جی لنگ فارمر; چارلز استرن; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; سارا ريبيرو; بهنام رحیمی; محمد رضا حیدریان شهری
تعداد مشاهده : 588 صفحه 239-264 PDF

سنگ شناسی، زمین شیمی و منشأ سنگهای آتشفشانی منطقه شمال‌ غرب گناباد

صدیقه زیرجانی زاده; محمد حسن کریم پور; خسرو ابراهیمی نصرآبادی; ژوزه فرانسیسکو سانتوس
تعداد مشاهده : 554 صفحه 265-282 PDF