دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 587 صفحه 243-258 PDF

تکامل سیال گرمابی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی میان بارهای سیال

علیرضا زراسوندی; فاطمه اسدی; هوشنگ پورکاسب; فرهاد احمدنژاد; حسن زمانیان
تعداد مشاهده : 698 صفحه 277-306 PDF
تعداد مشاهده : 451 صفحه 369-383 PDF

بررسی ارتباط ساختاری ـ زایشی کانی سازی مس در مناطق خضرآباد و شهر بابک: با استفاده از آنالیزهای Fry و Fractal

علیرضا زراسوندی; بابک سامانی; هوشنگ پورکاسب; زهرا خورسندی; یعقوب جلیلی شاه منصوری
تعداد مشاهده : 664 صفحه 385-402 PDF