دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 701 صفحه 217-234 PDF

کانی شناسی، زمین شیمی، منشأ و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد

محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; سعید سعادت
تعداد مشاهده : 719 صفحه 259-276 PDF
تعداد مشاهده : 672 صفحه 277-289 PDF
تعداد مشاهده : 815 صفحه 305-314 PDF
تعداد مشاهده : 868 صفحه 355-374 PDF

پتروژنز و سن‌ سنجی زیرکن-اورانیم- سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌ دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران)

ملیحه نخعی; سید احمد مظاهری; محمد حسن کریم پور; جی لنگ فارمر; چارلز استرن; محمد حسین زرین کوب; محمد رضا حیدریان شهری
تعداد مشاهده : 800 صفحه 393-409 PDF