فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

پتروژنز و سن‌ سنجی زیرکن-اورانیم- سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌ دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران)

ملیحه نخعی; سید احمد مظاهری; محمد حسن کریم پور; جی لنگ فارمر; چارلز استرن; محمد حسین زرین کوب; محمد رضا حیدریان شهری