نشریه های علمی انتشارات

نشریه زمین شناسی اقتصادی دارای دست‌یابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد است و به صورت آزاد و بدون هزینه در دسترس خوانندگان و نویسندگان قرار می‌گیرد. نحوه دسترسی به مقالات این نشریه از تعهدنامه زیر پیروی می کند.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0